Om selskapet
Axnes AS er ett selskap som driver utvikling, produksjon og salg av kommunikasjonssystemer for bruk i profesjonelle markeder, slik som luftfart og redningstjeneste, samt for andre aktører der robust kommunikasjon er kritisk for utførelse av arbeidsoppgaver. Selskapet er markedsledende i dette segmentet.

Åpenhetsloven

Som en ledd i vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, har selskapet foretatt en aktsomhetsvurdering i form av en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til oss selv som selskap og i forhold til de de forretningspartnere som vi kjøper og selger varer og tjenester av.  


Kort om selskapets aktsomhetsvurdering i samsvar med åpenhetsloven:

Selskapet har foretatt en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) av egen virksomhet, med risikoparameterne lav, middels og høy risiko.

 

  • Ansatte og eventuelt innled personell har trygge og gode rammer for sine arbeidsforhold i forhold til arbeidsmiljølovens regler, og risiko for sosial dumping ansees som lav
  • I alle kontrakter som selskapet inngår, må alle leverandører som ansees som faste eller over en gitt størrelse i verdi eller som relaterer seg til selskapets forretningsmessige virksomhet signere vår «Code of Conduct som er basert på OECD sine retningslinjer. Her settes det bl.a. tydelig krav om at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal fullt ut ivaretas.


Løpende systematisk arbeid med å sikre at vi frem i tid ikke kommer i brudd med grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold:

Selskapet har nedsatt en egen gruppen som regelmessig og systematisk skal arbeide for at selskapets bærekraftsmål, herunder krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og etterleves. Eventuelle avvik skal analyseres opp mot den risikovurdering som ble tatt. Arbeidet skal være løpende, der endret risiko også skal endre selskapets tiltak i sitt forebyggende arbeid. 


Krav om informasjon etter åpenhetslovens §6

I samsvar med åpenhetslovens §6, kan enhver ved skriftlig forespørsel til selskapet få informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens §4.

Slik skriftlig forespørsel kan retts til selskapet på e-post: msk@axnes.com 

Selskapet har som mål å svare innen 3 uker fra forespørselen er mottatt.

AS9100 Approval Certificate
Pending Certification June 2019
ISO9001:2015 Approval Certificate
Pending Certification June 2019